Vår miljöpolicy

Medirum är certifierade enligt ISO ISO 14001:2015.

Medirum skall verka för en miljömässigt bärkraftig utveckling i samhället. Detta uppnår vi genom att följa tillämpliga lagar, förordningar samt krav som företaget omfattas av på miljöområdet.

Alla i företaget är delaktiga i processen att kontinuerligt förbättra miljöprestanda. Målet är att tillhöra de på området mest ansvarsfulla svenska leverantörer av medicinteknisk utrustning.

Med miljö menar vi sammantaget yttre miljö, arbetsmiljö och hushållning med naturresurser.

Kretsloppet: Vi arbetar för att erbjuda produkter som har minimal inverkan på miljön och är säkra att använda. Vi skall välja miljöanpassat och om möjligt återvinningsbart material i produkterna. Vi skall också eftersträva att våra produkter i din funktion inte förbrukar mer naturresurser än absolut nödvändigt.

Hushållning: Vi skall anstränga oss att förbättra våra metoder och rutiner för att minimera inverkan på miljön och öka säkerheten. Detta omfattar också en god hushållning med naturresurser.

Åtagande om förebyggande av förorening: Medirum använder mycket liten mängd kemikalier. De kemikalier som används vid t.ex. installation och service ska hanteras enligt föreskrifter på säkerhetsdatablad för att undvika läckage. De maskiner och fordon vi använder i verksamheten servas regelbundet enligt tillverkarens instruktioner i förebyggande syfte för att undvika spill av t.ex. oljor och bränsle.

Samhällsansvar: Vi ska alltid uppfylla kraven enligt lagar, förordningar och föreskrifter och aktivt samverka med myndigheter, kommuner och förvaltningar för att åstadkomma en bättre yttre miljö.

Medarbetaransvar: Vi ska utbilda och engagera våra anställda till att utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön och ha en öppen dialog i dessa frågor.

Samverkan: Våra samarbetspartners inklusive leverantörer ska ha god kunskap om våra produkter och deras miljöegenskaper samt om vår inriktning inom miljöområdet.

Öppen dialog: Vi ska mäta resultatet av miljöarbetet i regelbundna revisioner och förse intressenter med relevant information.

.

Kretsloppet
Vi arbetar för att erbjuda produkter som har minimal inverkan på miljön och är säkra att använda. Vi ska välja miljöanpassat och om möjligt återvinningsbart material i produkterna. Vi ska också eftersträva att våra produkter i sin funktion inte förbrukar mer naturresurser än absolut nödvändigt.

Hushållning
Vi ska anstränga oss att förbättra våra metoder och rutiner för att minimera inverkan på miljön och öka säkerheten. Detta omfattar också en god hushållning med naturresurser.

Åtagande om förebyggande av förorening
Medirum använder mycket liten mängd kemikalier. De kemikalier som används vid t.ex. installation och service ska hanteras enligt föreskrifter på säkerhetsdatablad för att undvika läckage. De maskiner och fordon vi använder i verksamheten servas regelbundet enligt tillverkarens instruktioner i förebyggande syfte för att undvika spill av t.ex. oljor och bränsle.

Samhällsansvar
Vi ska alltid uppfylla kraven enligt lagar, förordningar och föreskrifter och aktivt samverka med myndigheter, kommuner och förvaltningar för att åstadkomma en bättre yttre miljö.

Miljöansvarig Medirum
Miljöansvarig hos Medirum är Peter Andreasson.