Kvalitet

Medirums
kvalitetspolicy

Medirum är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Medirum arbetar för att vara ett kundfokuserat och effektivt kompetensföretag som tar ett aktivt ansvar för sjukvårdssektorns utveckling och samverkan med andra medicintekniska företag. Med kunder avses mottagarna av våra produkter och tjänster samt även mottagarnas kunder. Medirums intressenter är även leverantörer och anställda. Medirum ska genomföra sina uppgifter på ett kundfokuserat sätt, effektivt och med rätt kvalitet. Rätt kvalitet är för Medirum att uppfylla våra kunders och intressenters krav på ett sätt som skapar positiva förväntningar.

Vi ska:

  • i alla skeden sätta och kundernas krav och förväntningar i centrum.
  • ta till vara och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens.
  • genom intern samverkan bidra till delaktighet, bra beslutsunderlag och en stimulerande arbetsmiljö.
  • tillämpa mål- och resultatstyrning.
  • arbeta på ett systematiskt och processorienterat sätt med sikte på förnyelse och ständiga förbättringar.

Kvalitetsansvarig hos Medirum är Peter Andreasson.